کلمات کلیدی

FluorescenceGerminationNanoparticle uptakeNPKSeedling growth،کود، محاسباتآتش افکن، کشاورزی، فناوریآغازگر تصادفی، تجزیۀ خوشه ای، تجزیه به مختصات اصلی، تنوع ژنتیکی، چندشکلیآنزیم آنتی اکسیدان، عنصر روی، قارچ آندوفیت، Lettuceاجزای عملکرد؛ اسید فیتیک؛ پروتئین؛ میزان روی دانه؛ نسبت مولیازتو باکتر، ایندول استیک اسید، بیوسوپر، جیبرلین، فسفات بارور-2 و نیتروژن.باکتری، پاکسازی، خاک، زراعت، کشاورزیبایپلاتبعدفراکتال، بیوپلیمر، پایداری خاکدانه، هیدروکلوئیدبهبود دهندههای خاک، بعد فرکتالی، بیوپلیمر، پایداری خاکدانهها، تنفس خاکتاج خروس، جوانه زنی، پیش سرمادهی، نگهداری بذر، خواب بذر، مؤلفه های جوانه زنیتاریخ کاشت، ریزمغذیها، کودهای شیمیایی، کود زیستی، نخودتجزیه خوشه ای تجزیه واریانس چندمتغیره جو صفات مورفو- فیزیولوژیکتخلخل، جرم مخصوص ظاهری، عناصر کم مصرف، کربن آلی، نیتروژنتنوع، شاخص غالبیت نسبی، شناسایی، غنای گونهای، یکنواختی چکیده شناسایی و نحوه پراکروغن، کشاورزی، کشاورزی نوین،رگرسیون مکانیریپر، کلزا، تناوب زراعی، کشاورزی، زراعتزراعت، کشاورزی، زیست شناسیزعفران، کاشت، کشت زعفران، کشاورزی، طلای سرخ ایران، گیاه بومی ایران، طلای سرخزمان کاشت، گندم، کود، زراعت، کشاورزی، ژنتیک، فناوریزنگ گندم، زنگ سیاه گندم، گندم، آفت، بیماریسطح برگ، رشد خودپرور، رشد خودناپرور، کارایی تبدیل اندوخته غذاییسوسک، گندم، زراعتشخم، کشاورزی، زراعتضریب آلکالیته، عملکرد ریشه، عیار قند، قند ملاس، نیتروژن مضرهعلل شوری خاک، شوری، خاک، مسمومیت، کشاورزی، تازه های کشاورزی، زراعت نوین، ژنتیک گیاهیعملکرد دانهغذا، تغذیه، کشاورزی، کشاورزی روز دنیا، مدرن، اینترنتفیتوالکسین، کشاورزی، سفیدک سطحی، سفیدک دروغی، سفیدک حقیقیپراکسید هیدروژن، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، کلروفیل، کم آبی و گندمپنجه زنی، سنبله، رزته، کشاورزی، فناوری، زراعتپهباد، سمپاشی، کشاورزی، دیجیتال، مدرنچین، کاربرد تلفیقی کود، کشاورزی پایدار، منتول، منتونکادمیم، گندم، نشانگر، RAPD ،AFLPکرم خاکی، خاک، آتشکشاورزیکلزا، سرک، کوددهی، کود، ژنتیککلزا، علف کش، علف هرز، بیماری، کشاورزی، زراعت، ژنتیککلزا، علف کش، علف هرز، بیماری، کشاورزی، زراعت، ژنتیک، زنبورداریکود، کشاورزی، زراعت، فناوریگزارشات، کلزا، روغن، کانولا، روغن کلزا،گندم، آذر٢، رقم مقاوم گندمگندم، فوزاریوم، بادزدگیگندم، کشاورزی، زراعت