قانون حداقل لیبیگ:قانون حداقل لیبیگ: از پایه های اساسی علم تغذیه گیاهی ،در سال ۱۸۴۰ میلادی” یوستوس فون لیبیگ” که یک شیمیست آلمانی بود دریافت که رشد گیاه تحت تاثیر عنصری است که کمترین مقدار را در محیط زیست آن گیاه داراست
به عنوان مثال:به تصویر بالا توجه کنید
اگر خاکی از نظر عنصر ازت مورد نیاز یک گیاه کمبود داشته باشد حتی اگر مقدار عناصر پتاسیم ،فسفر،منیزیم،کلسیم و بقیه عناصر در حد مطلوب و یا بیشتر از حد نیاز گیاه باشند،گیاه به رشد ادامه نخواهد داد
به عبارت ساده”زنجیر از ضعیف ترین حلقه آن پاره خواهد شد”
در علم کشاورزی برای نشان دادن این قانون از “بشکه لیبیگ”استفاده می کنند (مطابق تصویر)،براساس این قانون استفاده از عناصر غذایی بایستی متنایب با نیاز گیاه بوده و تمام عناصر مطابق نیاز در اختیار گیاه قرار گیرد

ارسال نظر