"اثرات منفی شخم زدن پیاپی در باغات" اجرای شخم طی آزمایشات پژوهشی سه ساله ای در باغات سیب ارگانیک ایالت واشنگتن به کاهش رشد درختان و اندازه میوه نسبت به شاهدمنجر شد درحالیکه مالچ پاشی باعث افزایش موارد فوق گردید .

همچنین در تحقیق دیگری که در باغات سیب جدیدالاحداث انجام شد آنگاه پلات های شخم خورده به بهترین رشد درختان و عملکرد میوه به سبب کنترل مؤثر علف های هرز منتهی شدند ولیکن پس از 2 سال به تنزل کیفیت خاک انجامید .

یکی دیگر از پیامدهای منفی شخم زدن در باغات آسیب به ریشه های سطحی درختان است. شخم زدن با اینکه رقابت علف های هرز را به نفع درختان میوه کاهش می دهد اما گاهاً به دلیل قطع ریشه های سطحی و فعال درختان عملاً نتیجه معکوس برجا می گذارد ، شخم باغات میوه معمولاً تا عمق ۱۰-۸ سانتیمتری صورت می پذیرد . به طور مثال درختان میوه برگریز دارای گسترش ریشه دوانی در خاک سطحی بهم نخورده می باشند درحالیکه بهم زدن خاک سطحی به کمک شخم از گستردگی ریشه های سطحی و توانایی جذب آن ها می کاهد و انتخاب نوع وسیله بهم زدن خاک نظیر : دیسک ، روتیواتور، “wonder weeder” و “weed badger” نیز در این امر حائز اهمیت هستند . 

ارسال نظر