"ایده آل ترین سیستم فرقابی"


ایده آل ترین سیستم فرقابی تنه درخت به هیچ عنوان نباید با آب و کود تماس داشته باشد و تغذیه درخت ( آب و کود) باید از پشت دیوار خاکی صورت گیرد چون ریشه های افشان جذب آب را انجام می دهند و ریشه های عمودی کار نگه داشتن مستقیم گیاه را انجام می دهند با این کار آب و کود محلول بهتر جذب می شوند دوما آب و کود پای درخت به شدت به بافت پوست آسیب می زنند و گاهی باعث پوسیدگی و رشد قارچ ها در پوست میشوند.

ارسال نظر