کود وری کمپوست یا فضولات دامی ،کدام برای کشاورزی مناسب است ؟


کود وری کمپوست یا فضولات دامی ،کدام برای کشاورزی مناسب است ؟

استفاده از فضولات دامی فراوری نشده باعث بروز انواع پوسیدگی های ریشه و بیماری های قارچی می شود که به مرور باعث از بین رفتن گیاه شما خواهد شد متاسفانه در ایران فراوری صحیحی روی فضولات دامی کمتر است و وضعیت بهتری دارند. اگر از کود وری کمپوست استفاده می کنید توصیه می شود در کنار آن از کود زیستی نیز استفاده کنید.

ارسال نظر