"معرفی علف های هرز"
معرفی علفهای هرز 
اين علفها شامل سوروف ، اويار سلام ، قاشق واش ، تير كمان آبي ، بندواش ، سل واش و …….. ميباشند كه هزينه مبارزه با اين علفها بخش اعظمي از اقتصاد كشاورزي برنج را شامل ميگردد .

مهمترين آفات برنج در ايران
از مهمترين آفات برنج كه ساليانه خسارات هنگفتي را بر جاي مي گذارد كرم ساقه برنج ( Chilo Suppressalis ) مي باشد . اين آفت ، حشره اي است كه براي اولين بار در سال 1351 در مزارع تنكابن و رامسر طغيان كرد و در مدت كوتاهي با افزايش جمعيت و ايجاد خسارت اقتصادي شديد نظر همگان را جلب نمود .
كرم ساقه خوار برنج كه بعنوان يكي از خطرناكترين آفات برنج در دنيا بشمار مي آيد ، در زمستان بصورت لار و كامل در داخل ساقه هاي خشك برنج و يا علفهاي هرز اطراف مزرعه بسر مي برد و در حدود اوايل ارديبهشت ، هنگاميكه حداقل دماي هوا ، 10 درجه سانتيگراد باشد ، شفيره ها در داخل ساقه هاي باقيمانده برنج سال قبل و يا علفهاي هرز مزرعه ، در اطراف سوراخهاي ايجاد شده توسط لاروها ، تشكيل ميگردد .
در حدود بيستم ارديبهشت ماه ، اولين پروانه ها ظاهر ميشوند كه در اواسط خرداد به حداكثر خود مي رسند . عمر پروانه ها ، حداكثر يك هفته است و در اين مدت بطور متوسط 230 عدد تخم توسط هر پروانه گذرانده ميشود . تفريخ تخمها در دماي حداقل 10 تا 12 درجه سانتيگراد بمدت 5 تا 11 روز بسته به دماي محيط انجام مي گيرد . اين كرم در طول سال 2 تا 3 نسل دارد و از زمان نشاء كاري تا هنگام برداشت برنج در مزارع فعاليت زيستي دارد . خسارات وارده طي نسلهاي دوم و سوم بيشتر است .
زنده ماندن بذر علف های هرز گوناگون در کود گاو در زمان های مختلف:
 
نوع بذر                        درصد زنده بودن قبل ار قرار گرفتن توی کود                 1ماه        2ماه     3ماه    4ماه
 
ابوتیلون(گاو پنبه)                               52/5                                                2            0         0         0
پیچک                                                 84                                                 4          22        0        0
شبدر شیرین                                       68                                                22          4         0        
شاهی وحشی                                 34/5                                                0          0           0         0
علف هفت بند                                    0/5                                                 0          0          0         0
توق                                                   60                                                 0          0          0         0
خارخسک                                           52                                                 0          0         0      

خصوصیات علف های هرز:

1- همه جا هستند.
2- آفات غیر قابل پرهیزی می باشند.
3-خسارت آنها به ظاهر چشمگیر نیست.
4- کنترل آنها از سایرآفات مشکل تر است.
5- قدرت زنده ماندن دانه آنها زیاد بوده و در شرایط نا مناسب می توانند زنده بمانند.
6-قدرت ترمیم زیاد دارند.
7-قدرت تطابق در محیط های مختلف را دارند.
8-گلهای آن جلوه کمتری داشته و دامها نیز به آن توجه کمتری دارند.
9-رقبای قوی برای محصولات کشاورزی می باشند.
10- چرخه زندگی آنها شبیه محصولات زراعی است.
11-پراکندگی دانه آنها زیاد می باشد.

 


پراکنش و اهمیت علف های هرز از نظر کشاوزی: 
نام فارسي ياانگليسي
نام علمي
 تاج خروس خوابيده
 Amaranthus blitoides S.wats
 Powell amaranth
Amaranthus powellii S.wats
 تاج خروس وحشي
Amaranthus retroflexus L. 
 يولاف وحشي
 Avena fatua L.
 آمبرزيه common mgweed
 Ambrosia artemisiifolia L.
كلزا ـ منداب 
Brassica napus L. 
 pine appleweed
 Chamomilla suaveolena (L.) Rauschert
 سلمك
 Chenopodium albom L
 كنگر وحشي
(.scop cirsium arvensis (L 
 پيچك صحرايي
 Convolvulus arvensis L.
 اويار سلام
 Cyperus escuentus L.
 تاتوره
Datora stramonium L. 
 سوروف
beauv Echinochloa crus_galli  L.
 آگروپيرون
 Elymus repens (L.) Gould
 علف هفت‌بند
 Fallopia convolvulus(L.) A. Love
(= polgonum convlvulus)
 بی تی راخ - علف شير
 Gallium aparine L.
 آفتابگردان معمولي
 Helianthus annuus L.
 جاروی زينتي
 Kochia scodaria (L) schrad
 چچم ريشك‌دار
 Lolium multiflorm lam
پنيرك
 Mavla neglecta wallr
 پنيرك
 Mavla parviflora L.
 بابونه گاوي
 Marticaria chamomilla L
 مركوروج ـ سلمه تره
Mercurialis annual
 عروسك پشت پرده
Phsalis spp
 گاوپنبه
 Abutilon theophrasti medic
 آگروپيرون - مرغ
Agropyron repens (L.) Benuv
 دم روباهی صحرايي
 Alopecurusmyosuroides huds
 چچم يكساله
 Poa annuab L
 علف هفت‌بند
 Polygonum aviculare L.
  علف هفت‌بند
 Polygonum convolvulus L
(= fallopia convolvulus)
 علف هفت‌بند 
 Polygonum persicaria  L.
 علف هفت‌بند 
 Polygonum lapathifolium L
 توق
 Viola arvensis murr.
 بنفشه كوهي
Urtica urens L.
 گزنه
Stellaria media (L) vill.
 گندمك
Sorghum halepense (L) pers
 قياق
Sonchus arvensis L.
 شيرتيغك
Solanum tuberosum L.
 تاجريزي
Sinapis arvensis L.
 تاجريزی كرك‌دار
Solanum nigrum L.
 خردل وحشي
 Stearia viridis (L) Beave
بی تی راخ - علف شير
Gallium aparine


 علف هرز Centaurea solsyitialis

مشخصات گیاهشناسی:
گياهي است تك لپه ء پرپشت ء يك ساله
خاكهاي متوسط تا سنگين رسوبي و آهكي خشك تا كمي مرطوب را ترجيح ميدهد
دوره رويش آن پاييز تا بهار و زمان گلدهي اواخر بهارتا اوايل تابستان
از طريق بذر تكثير مي‌شود و هر گياه 400 - 200 بذر توليد مي‌كند
برگ:
 برگهاي كوتيلدوني (بذري) نازك ء تاپ‌دار و پيچيده ء اغلب در قاعده به رنگ بنفش تيره ء غلاف برگها در تمام طول بازو فاقد مو و در برگهاي لابلايي تا حدودي بادكرده
. زبانك قهوه‌اي كم‌رنگ ء دندانه‌اي ء پهن‌برگ خطي با نوك تيز به طول 5 - 4 ميليمتر ء سفيد با سه رگه سبز رنگ و تعدادي كرك كوتاه در قاعده و اطراف كمي ناوي شكل
 طول لما مساوي پوشه ء لما در قاعده سيخك دار ء سيخك اغلب كوتاه كه سه برابر طول سنبلك مي باشد  
گل:
 سنبلكهاي تك گل باريك ء پوشه‌ها مساوي به طول 5 - 4 ميليمتر ء سفيد با سه رگه سبز رنگ و تعدادي كرك كوتاه در قاعده و اطراف ء كمي ناوي شكل
طول لما مساوي پوشه ئ لما در قاعده سيخك‌دار ء سيخك اغلب كوتاه كه سه برابر طول سنبلك مي‌باشد 
 بذر:
  دانه بدون پوشش به طول 2/3 ميليمتر ء پهنا 8/0 -5/0 ميليمتر ء شكم‌دار به فرم تخم مرغي نوك تيز ء انتهاي كمي دراز ء به رنگ زرد ء دانه با گلوم به طول 6 - 5  ميليمتر ء عرض 2 - 1/5 ميليمتر و قطر 1 -0/8 ميليمتر ء داراي سه دندانه قاعده‌اي و دو نوار ساقه جانبي پوشيده از تار و پوسته
گلوم تا وسط دانه رشد كرده و در نوك از ميان گلومها ديده مي شود. گلوم‌ها به رنگ زرد و به طول 6/5 - 6 ميليمتر و پهناي 1/8 ميليمتر
ريشك از پوشش‌ها بيرون آمده و طول آن 8 - 6 ميليمتر است
      رویشگاه و پراکنش:
 در باغات مركبات . كشت‌زارهاي غلات . چغندر . بقولات و منطق باير      
  گرگان - گيلان - مازندران - آذربايجان - اصفهان _ فارس _ بوشهر  - كرمان - سيستان و بلوچستان - تهران

تاج خروسAmaranthus retroflexus 

مشخصات گیاهشناسی:
گياهي است تك لپه ء پرپشت ء يك ساله
خاكهاي متوسط تا سنگين رسوبي و آهكي خشك تا كمي مرطوب را ترجيح ميدهد
دوره رويش آن پاييز تا بهار و زمان گلدهي اواخر بهارتا اوايل تابستان
از طريق بذر تكثير مي‌شود و هر گياه 400 - 200 بذر توليد مي‌كند
  برگهاي كوتيلدوني (بذري) نازك ء تاپ‌دار و پيچيده ء اغلب در قاعده به رنگ بنفش تيره ء غلاف برگها در تمام طول بازو فاقد مو و در برگهاي لابلايي تا حدودي بادكرده
. زبانك قهوه‌اي كم‌رنگ ء دندانه‌اي ء پهن‌برگ خطي با نوك تيز به طول 5 - 4 ميليمتر ء سفيد با سه رگه سبز رنگ و تعدادي كرك كوتاه در قاعده و اطراف كمي ناوي شكل
 طول لما مساوي پوشه ء لما در قاعده سيخك دار ء سيخك اغلب كوتاه كه سه برابر طول سنبلك مي باشد
گل:
  سنبلكهاي تك گل باريك ء پوشه‌ها مساوي به طول 5 - 4 ميليمتر ء سفيد با سه رگه سبز رنگ و تعدادي كرك كوتاه در قاعده و اطراف ء كمي ناوي شكل
طول لما مساوي پوشه ئ لما در قاعده سيخك‌دار ء سيخك اغلب كوتاه كه سه برابر طول سنبلك مي‌باشد
بذر:
   دانه بدون پوشش به طول 2/3 ميليمتر ء پهنا 8/0 -5/0 ميليمتر ء شكم‌دار به فرم تخم مرغي نوك تيز ء انتهاي كمي دراز ء به رنگ زرد ء دانه با گلوم به طول 6 - 5  ميليمتر ء عرض 2 - 1/5 ميليمتر و قطر 1 -0/8 ميليمتر ء داراي سه دندانه قاعده‌اي و دو نوار ساقه جانبي پوشيده از تار و پوسته
گلوم تا وسط دانه رشد كرده و در نوك از ميان گلومها ديده مي شود. گلوم‌ها به رنگ زرد و به طول 6/5 - 6 ميليمتر و پهناي 1/8 ميليمتر
ريشك از پوشش‌ها بيرون آمده و طول آن 8 - 6 ميليمتر است
رویشگاه و پراکنش:
   در باغات مركبات . كشت‌زارهاي غلات . چغندر . بقولات و منطق باير
   گرگان - گيلان - مازندران - آذربايجان - اصفهان _ فارس _ بوشهر  - كرمان - سيستان و بلوچستان - تهران
محمد آردین-برگرفته از کتب علفهای هرز

همیت اقتصادی علف هرز:
علف هرز گیاهی است خودرو که به طور ناخواسته در مزارع و باغها می روید.برای زراعت اصلی میهمانی نا خوانده است.
بین علف های هرز گیاهان بسیارش هستند که مصرف دارویی و خوراکی دارند.
 
 
اهمیت اقتصادی علفهای هرز:
زیان علفهای هرز در اراضی کشاورزی
تلف کردن آب
مصرف مواد غذایی
سایه افکنی
ترشح مواد مسموم کننده در خاک
ایجاد هزینه برای مبارزه
کم شدن ارزش محصولات کشاورزی
کاهش کیفییت و خراب شدن محصولات دامی
زیانهای بهداشتی برای انسان و دام
نامرغوب شدن بذر
مزاحمت در برداشت محصول
میزبانی آفات و بیماری های گیاهی
ایجاد خوابیدگی در غلات
افزایش خطر سرما زدگی در باغات
ایجاد مخفیگاه در باغها
کم شدن ارزش زمین
 
 
خسارت علفهای هرز در مناطق و اراضی غیر کشاورزی:
تخریب آسفالت خیابانها وپشت یام اماکن و باند فرودگاه ها
پوشاندن آثار و علائم مسیر لوله های نفت و گاز
زشت کردن مناظر
به وجود آوردن مشکلات در منابع آب
 

علفهای هرز انگلی:

سس :
سس يک گياه کاملا انگلی می باشد که دارای ريشه و برگ نيست و مواد غذايی مورد
نياز خود را بطور کامل از گياه ميزبان ميگيرد . بذر گياه سس به مدت بسيار طولانی در
خاک می ماند و گاه تا ۱۳ سال در خاک دوام می آورد و قادر به جوانه زدن می باشد .
تصاویر برخی از گونه های علف هرز
 تاج خروس وحشی amaranthus retroflexus
علف هفت بند polygonum persicaria
علف شیرgallium aparine
یولافavena fatua+ نوشته شده در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ ساعت توسط روابط عمومي گروه تخصصي كشاورزي سبزگستر  | نظرات


علف های هرز مهم مزارع ذرت:

گیاه ذرت در مراحل اولیه رشد خود از حساسیت بیش تری نسبت به رشد علف های هرز برخوردار است . رشد گیاه ذرت در 3 تا 4 هفته ی اول نسبتا ً کند می باشد و در طی همین دوره علف های هرز می توانند رشد کرده و بر ذرت غالب شوند و با آن رقابت کنند . حد اکثر رقابت عف های هرز با ذرت در طی دوره ی 6-2 هفته ی پس از کاشت صورت می گیرد و پاک نگه داشتن مزرعه از وجود علف های هرز در این دوره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .


مهم ترین علف های هرز مزارع ذرت عبارتند از :

تاج خروس  Amaranthus retroflexus.

یولاف وحشی Avena fatua L.

گل گندم Centaurea depressa.

سلمه تره ( سلمک ) Chenopodium album L.

مرغ  Cynodon dactylon L.

اویار سلام Cyperus sp.

سوروف Echinochloa crus – galli L.

ارزن وحشی Panicum eruciferum L.

قیاق Sorghum halepense L.

توق Xanthum stramarium.


در زراعت هایی که فاصله ی ردیف های ذرت از هم زیاد تر باشد ، سطح بیش تری از خاک بدون پوشش باقی مانده و آفتاب بر آن می تابد که این کار موجب افزایش جوانه زنی و رشد علف های هرز می شود . یک اقدام کنترلی برای مبارزه با رشد این علف ها که بتواند در مراحل آغازین رشد گیاه ذرت ، علف های هرز را از بین ببرد ، بسیار مفید و لازم می باشد . استفاده از روش های سنتی دستی و نیز کولتیواتور دستی بین ردیف های کاشت ، می تواند تا حدی مفید باشد اما مسلما ً کافی نیست . برای مبارزه کامل با رشد علف های هرز باید عمل مبارزه دستی را چهار بار انجام داد که این روش گران و پر هزینه خواهد بود و به جای آن می توان از سم سیمازین استفاده نمود . استفاده از کولتیواتور نیز فقط علف های هرز بین ردیف ها را نابود می کند و قادر به از بین بردن علف های هرز روی ردیف ها نیست و بنابراین استفاده از آن نیز اثر کاملی ندارد .


استفاده از علفکش هایی که قادرند تا از استقرار بوته های علف های هرز در طول دوره ی 6 هفته ی اول رشد گیاه ذرت جلوگیری کنند ، در کشت این گیاه مفید است . گیاه ذرت نیز به بسیاری از علفکش ها مقاومت خوبی نشان می دهد . علفکش های آترازین ( 2-1 ) ، سیمازین (2-1 ) ، EPTC ( ۲-۳ ) ، بوتیلات ( 3-2 ) ، آلاکلر ( 3-2 ) ، فلوکلورالین ( 5/2-5/1 ) ، متریبوزین ( 2-1 ) و  تربوترین ( 2-1) ، در زمانی که به صورت پیش رویشی مصرف شوند اثر خوبی دارند . ترکیب دو سم آلاکلر ( 0/2-5/1 ) + آترازین ( 0/1 ) نیز اثر زیاد تری داشته و قادر است تا علف های هرز باریک برگ یک ساله و پهن برگ را کنترل نماید . دو علفکش آترازین و سیمازین اثر بیش تری بر روی علف های هرز پهن برگ دارند . در صورتی که آلاکلر از قدرت کنترل کنندگی زیاد تری بر روی باریک برگ های یک ساله تیره گرامینه برخوردار است . در تحت شرایط خشکی و بی آبی آترازین عملکرد بهتری دارد . از طرف دیگر آترازین نسبت به سیمازین اثر بیش تری بر باریک برگ های تیره گرامینه دارد . علفکش لینورون می تواند به گیاه ذرت نیز صدمه بزند و به همین دلیل باید به میزان کمتر و فقط در مزارعی که از ارقام مقاوم در آنها کشت شده است استفاده نمود .


از دیگر علفکش هایی که قادرند تا طیف وسیعی از علف های هرز را نابود کنند می توان به موارد زیر اشاره نمود : استوکلر ( 5/1-0/1 ) ، دی متانامید ( 6/1-8/0) ، متولاکلر ( 0/3-5/1 ) ، پندی متالین ( 5/1-0/1 ) ، اکسی فلورفن ( 0/1-25/0 ) ، ایمازاکویین ( gr/ha ۷۰-۵۰ ) ، تیازوپیر ( 0/1-25/0) و هالو سولفورون ( gr/ha ۸۰-۷۰ ) . 


علفکش های پیش رویشی مثل نیکوسولفورون ( gr/ha ۳۰-۵۰ ) ، پریمو سولفورون ( gr/ha 40-20 ) ، پروسولفورون ( gr/ha ۱۵-۳۰ ) ، هالوسولفورون ( gr/ha ۳۰-۴۰ ) و فلومی کلراک ( gr/ha ۳۰-۶۰ ) نیز قادرند تا علف های هرز پهن برگ را کنترل نمایند . البته از مخلوط علفکش ها نیز برای افزایش اثر بخشی می توان استفاده کرد .


ارسال نظر