🔺زمان کوددهی سرک ازت گياه کلزا
كلزا نياز فراواني به ازت دارد و استفاده از كود ازته براي افزايش عملكرد ضروري است،كلزاي پاييزه 70 كيلوگرم ازت از خاك جذب مي كند، يك تن دانه برداشت شده كلزا با 42 درصد روغن و 38 درصد پروتئين در كنجاله، محتوي 35 كيلوگرم ازت است،كود مورد نياز كلزا براي دستيابي به عملكردي مطلوب، از 50 كيلوگرم ازت در هكتار تا 240 كيلوگرم متفاوت است. به طور كلي 300 كيلوگرم در هكتار كود ازته در هر هكتار كشت كلزا نياز مي باشد، كه اين ميزان ازت به صورت يك سوم در هنگام كاشت (ازت پايه) و دوسوم در دو مرحله از رشد به صورت سرك مصرف مي شود. 
گياهاني كه دچار كمبود ازت هستند، كوتاه مانده و رنگ شاخ و برگ آنها از سبز تيره به سبز كم رنگ تا زرد مي گرايد. ازت از برگهاي پير به برگهاي جوان منتقل مي شود و برگهاي پيرتر خشك مي شوند. برگهاي باقيمانده اغلب ارغواني و بي رنگ مي شوند. تعداد غلافها كم و عملكرد به شدت كاهش مي يابد.
بهترين زمان براي دادن كود ازته، در پايان زمستان است. كاربرد ازت در زمان كشت و مراحل اوليه به ويژه در كشت هاي زودهنگام موجب افزايش رشد رويشي مي شود كه اثر كمي در عملكرد دارد. كاربرد كود نيتراته در مرحله گلدهي نيز مشكل است، زيرا در اين زمان خاك شروع به خشك شدن مي كند و قابليت دسترسي كود به بارندگي يا آبياري بستگي دارد.
ازت وقتي به شكل نيترات استفاده مي شود، خيلي سريع تر براي گياه قابل دسترسي است، اما كلزا مي تواند فرم آمونياكي را نيز استفاده كند. كود آلي منبعي از ازت است اما مقدار آن در انواع مختلف كودهاي آلي متغير است، در نتيجه مقادير مشخص مصرف آن را مي توان تعيين كرد. تقسيط كود ازته در زراعت كلزاي پاييزه مورد بررسي قرار گرفته و در مقايسه با مصرف يكجا، تقسيط كود اثرات منفي به دنبال نداشته است. زماني كه شرايط براي شستشو مساعد است (خاك هاي سبك، بارندگي هاي سنگين) تقسيط كود ارجحيت دارد، اما هزينه اين كار معمولا از سود حاصل بيشتر است.
سرك اول درست قبل يا در زمان شروع رشد مجدد گياه (خروج از حالت روزت) و در زماني كه دماي هوا هنوز پايين است، بايد انجام گيرد. اگر ازت سرك خيلي زود به كار رود، ممكن است قبل از جذب به هدر رود و اگر دير مصرف شود، حداكثر عملكرد حاصل نخواهد شد. سرك دوم در مرحله غنچه دهي و پيش از مرحله گلدهي داده مي شود.
مصرف زياد ازت، باعث كاهش درصد روغن و افزايش پروتئين دانه كلزا مي شود. مصرف كود ازته بايد به صورت پخش سطحي و يا به صورت نواري در كنار بذر باشد

ارسال نظر