دلایل سفید شدن سنبله گندم

چندین دلیل برای سفید شدن سنبله گندم میتوان بیان کرد. ۱.فعالیت سن مادر ؛که با کشیدن سنبله از محل تغذیه سن مادر که معمولا باعث جدا شدن ساقه سنبله از محل بالاترین گره می شود و محل تغذیه به شکل چروکیدگی کاملا مشخص است. ۲.فوزاریوم:که با کشیدن سنبله کاملا بوته از محل ریشه بیرون می آید . ۳.گرمای زودرس و سرمای دیرس هم باعث عقیمی و سفید شدن سنبله ها البته معمولا زیاد مشخص نیست. ۴.پاخوره هم میتواند باعث لکه های سفید در مزرعه شود که ریشه پس از کشیدن سنبله ها بیرون می آید اما خیلی کم بوده و تغیر رنگ داده است. خسارت سن مادر معمولا در کوهپایه ها ونزدیک مکانهای زمستان گذرانی سن مادر اتفاق می افتد. در خسارت سن مادر معمولا محصولی تولید نمیگردد و خسارت کمی بوده.در نهایت این بیماریها و آفات را تا حدودی میتوان کنترل کرد در فوزاریوم تناوب و ضدعفونی بذر و ارقام مقاوم درسپتوریوز تناوب و ارقام مقاوم،در پاخوره تناوب و در سن گندم تاریخ کاشت و مبارزه شیمیایی و در خصوص گرما و سرما ارقام و مقاوم و تاریخ کاشت بسیار موثر خواهد بود.

ارسال نظر