🔮مراحل زندگی زعفران (فیزیولوژی زعفران)

🌹💐🌹💐💐🌹💐🌹💐
گونه های زیادی زعفران به صورت وحشی در طبیعت وجود دارد که فقط یک گونه از آن به صورت زراعی کشت و کار می شود که ارزش تجاری و غذایی دارد. زعفران زراعی که شما با آن سر و کار دارید در طول یک سال دارای یک دوره بیدار و یک دوره خواب می باشد.


الف) دوره خواب گیاه زعفران:
در دوره خواب که از مناطق گرمسیر تا مناطق سردسیر به مدت 4 تا 4.5 ماه طول می کشد و از نیمه های دوم اردیبهشت تا مهر ماه ادامه دارد. که بسته به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف ±15 روز می توانند اختلاف داشته باشد. پیاز زعفران دو مرحله خواب حقیقی و خواب ظاهری را طی می کند.


1-خواب حقیقی: این مرحله که از حدود نیمه  اردیبهشت تا نیمه تیر ماه به مدت60 روزطول می کشد مرحله خواب کامل پیاز است. زیرا اگر به جوانه نوک پیاز در زیر خاک نگاه کنیم در طول این مدت اندازه آن ثابت می ماند.
زیرا در داخل جوانه تغییرات مهمی صورت نمی گیرد. در این مرحله اگر پیاز را جابجا کنید هیچ صدمه به روند تشکیل گل در داخل آن وارد نمی شود.
و لذا این دوره بهترین و مناسب ترین زمان و موقع کندن و جابجای پیاز و احداث مزارع جدید است چون پیاز نه ریشه دارد نه جوانه.
2- خواب ظاهری: این مرحله که از نیمه اول تیرماه تا حداکثر نیمه شهریورماه به طول می انجامد. نخستین انگیزش اندامهای برگ و ساقه در داخل جوانه پدید می آیند. 
وسپس در طول دهه دوم و سوم مرداد طی انگیزش بعدی اندامها گل ازقبیل پرچم و مادگی ظاهر می شود.بنابراین در این مرحله اگر پیاز را در خواب فرض می کنیم اما در عمل بیدار و فعال است و فعالیت های فیزیولوژیکی در آن صورت می گیرد.  
این مرحله بدترین زمان کندن پیاز و جابجای واحداث مزارع جدید است؛ زیرا به تشکیل گل در داخل جوانه صدمه می زند وگل آوری بسیاری از پیازها را در همان سال اول از بین می برد واین بلایی است که اکثر زعفران کاران سنتی به آن گرفتار هستند و باید تغییر دهند. چون خواب ظاهری همان دوره باردار یاگل انگیزی زعفران است، در دوره خواب ظاهری پیاز ریشه ندارد.جوانه شروع به گل انگیزی و پیاز باردار است
ب: دوره بیداری زعفران
این دوره از مناطق گرمسیر تا سردسیر بین 7 تا 7.5 ماه طول می کشد و در طول آن گیاه دو مرحله شدت رشد و توقف رشد را طی می کند.
1-شدت رشد: از اوایل مهر ماه تا پایان بهمن ماه هر سال ادامه دارد. و در طول این مدت با اولین آبیاری ریشه ها در کف پیاز مادر و در زیر زمین روییده وبه مرور بزرگ شده و جذب رطوبت و مواد غذایی  می کنند گل ها در نیمه دوم آبان پدیدار شده و سپس برداشت گل و برگها می رویند و بلند می شوند. مواد غذایی از طریق فتوسنتز به پیاز می رساند. اتفاق مهمی که در این دوره5/4 تا 5 ماهه می افتد،این است که پیاز مادر با پایان گلدهی کم کم کوچک شده وجسم خود را به پیاز دختر که بر بالای او و در انتهای لوله گل به وجود می آید منتقل می کند، به طوری که در آخر بهمن ماه از پیاز مادر و ریشه ها آن اثری نخواد بود به همین دلیل کودهی بی فایده است 
به طور خلاصه:
در مهر ماه پیاز هم جوانه هم ریشه دارد.در آبان ریشه جوانه و گل و برگ دارد. در آذر ریشه ودختر درلوله تشکیل می شوددر دیماه و بهمن دخترتشکیل می شود و ریشه ندارد وتعذیه پیازدختر از برگ است . 
 2_ مرحله توقف رشد:
این مرحله که از اوایل اسفند تافروردین  برگها  و حدود 2.5 ماه طول می کشد . رشد برگها متوقف شده وریشه وجود ندارد و در حقیقت زندگی گیاه متوقف شده است اما حفظ رطوبت خاک که از طریق آبیاری های اسفند برای حفظ درشتی پیازهای دختر که در این زمان تبدیل پیاز مادر شده اند خیلی مهم است 
در این مرحله تغذیه کود مایع از اهمیت ویژه برخوردار است که پیاز درشت و سالم داشته باشیم .
مراحل رشد ونموزعفران در دوره خواب شامل 4 مرحله میباشد
 الف : مرحله رکود اواخر اردیبهشت تا 16 تیر ماه دوره خواب کامل پیاز است
ب : مرحله رشد رویشی از 6 تیرماه تا 10 مرداد که مرحله تکوین برگهای اولیه است
ج : مرحله رشد زایشی از 10 مرداد تا 25 مرداد مرحله افرینش جام گل ودستگاه زایشی است.
د: مرحله تشکیل گل از دهم شهریور تا دهم مهر ماه مرحله تشکل گل میباشد.


 
🌹💐🌹💐💐🌹💐🌹💐

ارسال نظر