کوددهی بە کلزا


کلزا نیاز فراوانی به ازت دارد و استفاده از کود ازته برای افزایش عملکرد ضروری است،
کلزای پاییزه ۷۰ کیلوگرم ازت از خاک جذب می کند، یک تن دانه برداشت شده کلزا با ۴۲ درصد روغن و ۳۸ درصد پروتئین در کنجاله، محتوی ۳۵ کیلوگرم ازت است،کود مورد نیاز کلزا برای دستیابی به عملکردی مطلوب، از ۵۰ کیلوگرم ازت در هکتار تا ۲۴۰ کیلوگرم متفاوت است. به طور کلی ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازته در هر هکتار کشت کلزا نیاز می باشد، که این میزان ازت به صورت یک سوم در هنگام کاشت (ازت پایه) و دوسوم در دو مرحله از رشد به صورت سرک مصرف می شود.


گیاهانی که دچار کمبود ازت هستند، کوتاه مانده و رنگ شاخ و برگ آنها از سبز تیره به سبز کم رنگ تا زرد می گراید. ازت از برگهای پیر به برگهای جوان منتقل می شود و برگهای پیرتر خشک می شوند. برگهای باقیمانده اغلب ارغوانی و بی رنگ می شوند. تعداد غلافها کم و عملکرد به شدت کاهش می یابد.
بهترین زمان برای دادن کود ازته، در پایان زمستان است. کاربرد ازت در زمان کشت و مراحل اولیه به ویژه در کشت های زودهنگام موجب افزایش رشد رویشی می شود که اثر کمی در عملکرد دارد. کاربرد کود نیتراته در مرحله گلدهی نیز مشکل است، زیرا در این زمان خاک شروع به خشک شدن می کند و قابلیت دسترسی کود به بارندگی یا آبیاری بستگی دارد.


ازت وقتی به شکل نیترات استفاده می شود، خیلی سریع تر برای گیاه قابل دسترسی است، اما کلزا می تواند فرم آمونیاکی را نیز استفاده کند. کود آلی منبعی از ازت است اما مقدار آن در انواع مختلف کودهای آلی متغیر است، در نتیجه مقادیر مشخص مصرف آن را می توان تعیین کرد. تقسیط کود ازته در زراعت کلزای پاییزه مورد بررسی قرار گرفته و در مقایسه با مصرف یکجا، تقسیط کود اثرات منفی به دنبال نداشته است. زمانی که شرایط برای شستشو مساعد است (خاک های سبک، بارندگی های سنگین) تقسیط کود ارجحیت دارد، اما هزینه این کار معمولا از سود حاصل بیشتر است.


سرک اول درست قبل یا در زمان شروع رشد مجدد گیاه (خروج از حالت روزت) و در زمانی که دمای هوا هنوز پایین است، باید انجام گیرد. اگر ازت سرک خیلی زود به کار رود، ممکن است قبل از جذب به هدر رود و اگر دیر مصرف شود، حداکثر عملکرد حاصل نخواهد شد. سرک دوم در مرحله غنچه دهی و پیش از مرحله گلدهی داده می شود.
مصرف زیاد ازت، باعث کاهش درصد روغن و افزایش پروتئین دانه کلزا می شود. مصرف کود ازته باید به صورت پخش سطحی و یا به صورت نواری در کنار بذر باشد

ارسال نظر