اثر کادميوم روي برخي از ويژگي هاي ريخت شناسي و فيزيولوژيک گندم در مرحله گياهچه اي

چکیده

کادميوم به عنوان يک عنصر فلزي سنگين، نقش مهمي در آلودگي محيط و ايجاد سميت و تنش در موجودات زنده ايفا مي کند. به منظور بررسي اثر کادميوم بر رشد و نمو گندم، پنج رقم گندم نان و دوروم به روش هيدروپونيک در مقادير مختلف کادميوم مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر کادميوم در کليه صفات بجز شاخص تحمل وزن خشک ريشه و طول ريشه معني دار بود. ميزان تجمع کادميوم در اندام هوايي و ريشه ارقام گندم با قرار گرفتن در معرض کادميوم افزايش يافت. ارقام دوروم تجمع بيشتري نسبت به ارقام گندم نان نشان دادند. کادميوم سبب کاهش بيومس (وزن خشک کل)، وزن خشک اندام هوايي و ريشه گياهچه هاي گندم گرديد. در اين بين ميزان توليد ماده خشک کل و اندام هوايي در مقايسه با ريشه حساسيت بيشتري به کادميوم نشان داد. ويژگي هاي فيزيولوژيک شامل هدايت روزنه اي، ميزان کلروفيل و
 Fv/Fm نيز با افزايش کادميوم داراي روند کاهشي بود. در مجموع، نتايج مطالعه حاضر حکايت از تاثير کادميوم بر کليه فرايندهاي رشدي گندم و نيز تفاوت قابل ملاحظه ژنوتيپ هاي گندم در سطح بين و درون گونه داشت.

نویسندگان:  صارمي راد بابك, اسفندياري عزت اله*, شكرپور مجيد, سفاليان اميد, آوانس آرمن, موسوي سيدبهمن
 
آدرس:   * مراغه، دانشگاه مراغه، دانشکده کشاورزي، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 

ارسال نظر