كاهش تحمل به تنش اكسيداسيون نوري با افزايش سن برگ آفتابگردان

چکیده مقاله

به منظور بررسي الگوي رفتاري تحمل به تنش اكسيداسيون نوري با افزايش سن برگ، بذرهاي آفتابگردان در مزرعه كشت شدند. در مرحله گرده افشاني، برگ هاي موجود در بوته هاي آفتابگردان به سه گروه جوان، ميان سال و مسن تقسيم شد تا تغييرات توان دفاعي سلول با افزايش سن برگ، به همراه مدل سازي شدت هاي مختلف نور و تاثير آن بر اكسيداسيون نوري مواد زيستي در سنين مختلف برگ بررسي شود. نتايج حاصل نشان داد كه با وجود كاهش نيافتن محتواي كلروفيل در برگ ها با افزايش سن، ميزان پروتئين كل و شاخص پايداري غشا كاهش يافته است. علاوه بر آن، ميزان پراكسيداسيون ليپيدي و پراكسيد هيدروژن نيز با افزايش سن در برگ ها به طور معني داري افزايش يافت. اين در حالي بود كه ميزان فعاليت آنزيم هاي جمع آوري كننده پراكسيد هيدروژن و گلوتاتيون
-Sترانسفراز در برگ هاي مسن نسبت به جوان ترها افزايش يافته است. اين نتايج نشان مي دهند كه با افزايش سن برگ توان دفاعي سلول كاهش يافته، ميزان توليد اكسيدان ها بيش از جمع آوري آنهاست. نتايج حاصل از مدل سازي شدت هاي مختلف نور نيز نشان داد كه به هنگام قرار گرفتن در شدت هاي بالاي نور، ميزان توليد پراكسيد هيدروژن در برگ هاي مسن بسيار افزايش مي يابد. اين در حالي است كه فعاليت آنزيم هاي جمع آوري كننده آن و آنزيم گلوتاتيون -Sترانسفراز در مقايسه با شدت هاي نور كم كاهش يافته است. برآيند اين عوامل باعث شد تا در برگ هاي مسن شدت نور بالا به اكسيده شدن كلروفيل و كاهش آن منجر شود. بنابراين، نتايج حاصل نشان مي دهند كه در شدت هاي بالاي نور به علت كاهش توان دفاعي سلول، تنش اكسيداسيون شديدتري در برگ هاي مسن نسبت به برگ هاي جوان اتفاق مي افتد.

نویسندگان:  اسفندياري عزت اله*, وحدتي راد امير
 
آدرس:   * گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه مراغه، مراغه، ايران

ارسال نظر