GMO چیست ؟

 

GMOچیست؟

گیاه تراریخته به گیاهی گفته می شود که یک یا چن ژن محدود را از گونه های دیگری به جز خزانه ژنتیکی آن گیاه از طریق روش های مدرن ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دریافت کرده باشد .
هدف از این کار ، بهبود مقاومت گیاه نسبت به برخی از آفات یا بیماری های گیاهی (تنش های زیستی)،افزایش تحمل تنش های غیر زنده نظیر شوری و کم آبی ، بهبود کیفیت و بازار پسندی محصول ، افزایش تولید و عملکرد گیاه ، افزایش بهره وری در کشاورزی و در نهایت ، افزایش سطح سلامت جامعه از طریق کاهش مصرف انواع سموم و کود های شیمیایی است .

ارسال نظر