🔍 چگونگی محاسبه N-P-K نوشته شده روی کیسه های کود


شاید برای شما هم نحوه محاسبه NPK کودی سوال باشهپس با ما همراه باشید.
فرض کنید روی یک کیسه کود اعداد ۱۵-۱۰-۵ نوشته شده باشد.

⚠️ یعنی ۵، ۱۰ و ۱۵  درصد وزنی این کود به ترتیب K2O,P2O5,N است.  یعنی در یک کیسه ۱۰ کیلوگرمی از کود یاد شده:
 ✅ نیم کیلوگرم نیتروژن(10×0.05) 

 ✅ یک کیلوگرم(10×0.1 )P2O5


 ✅ یک و نیم کیلوگرم(10×0.15)K2O وجود دارد.
 ✅ برای بدست آوردن فسفر خالص از :
P2O5×0.44
 ✅ برای بدست آوردن پتاسیم خالص از : 
K2O×0.83
استفاده می شود.

ارسال نظر