"مزایا و معایب استفاده از آتش افکن"

مزایا و معایب استفاده از شعله افکن👇

● مزایا:
الف) برجای نگذاشتن بقایای شیمیایی در گیاه زراعی، خاک و آب
ب) کنترل علف های هرز مقاوم به علف کش ها
ج) در مقایسه با روش مکانیکی کنترل علف های هرز می تواند در خاک های مرطوب هم انجام شود.
د) بسیاری از آفات و بیماری ها را از بین می برد.


● معایب:
الف) هزینه بالا
ب) باقی ماندن بقایای گیاهی از علف های هرز
ج) نسبت به روش شیمیایی سرعت کمتری دارد.
د) کاربرد گاز و آتش برای برخی شاید خوشایند نباشد.

ارسال نظر