"فیتوالکسین"

فیتوالکسین چیست؟👇

فیتوالکسین ها ترکیباتی هستند که برای گیاه مفید هستند و از گسترش میسلیوم قارچها جلوگیری می کنند.
این ترکیبات معمولا در گیاهان و در واکنش به تنشهای مختلف زنده (مانند پاتوژنها و حشرات) و یا غیر زنده (مانند خشکی و سرما و غیره) تولید می شوند. فیتوالکسین هابا فعال کردن چرخه های متابولیسمی خاص در گیاه می توانند باعث افزایش دفاع خودکار گیاهان در مقابل پاتوژن ها شوند. 
فیتوالکسین می توانند باعث ممانعت یا کنترل نفوذ پاتوژنها و قارجهایی از قبیل Pseudoperonospora cubensis ، (عامل بیماری سفیدک دروغی) و  Sphaerotheca fuliginea  (عامل بیماری سفیدک سطحی) در خیار و گیاهان مشابه شود.
انواع مختلفی از فیتو الکسین ها در افزایش قدرت دفاع گیاه نقش دارند، مانند: فلاونوئید ها ، سزکوئی ترپن ها، فورانوترپنوئیدها، پلی استیلن ها ، دی هیدروفنانترن ها و … . سنتز و تجمع فیتو الکسینها در گیاه می تواند بوسیله برخی ترکیبات نظیر فسفیت پتاسیم تحریک شود.


👈ترکیبات حاوی فسفیت  موجب اختلال در متابولیسم های فسفر وتجمع پلی فسفات و پیروفسفات داخل عامل بیماریزا می شوند.
👈فیتوالکسین ها با ایجاد تغییر در دیواره سلولی میزبان و ایجاد تغییراتی در سرعت متابولیسم میزبان به نحوی که میزبان در موقعیت مناسبتری در دفاع از بیمارگر قرار گیرد، سبب افزایش مقاومت گیاه و تقلیل آلودگی می شوند.

ارسال نظر