نشریات علمی و پژوهشی گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدیر مسئول: زهرا چرمی
سردبیر: آرزو صمدپور
استاد مشاور: آقای دکتر امین عباسی
هیئت تحریریه: زهرا چرمی، آرزو صمدپور، رقیه سمندری، محدثه
اسکندر زاده، مصطفی امانی
با تشکر از: جناب آقای دکتر جوانمرد و دکتر امین عباسی و خانوم
مریم محمد زاده
نشانی: استان آذربایجان شرقی، شهرستان مراغه، میدان مادر،
دانشگاه مراغه، خانه فرهنگ، اتاق انجم نهای علمی، انجمن علمی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
آدرس تلگرم:
anjoman_gentic_enginering@

ارسال نظر