مقاله "بررسی اثرات کشت مخلوط جوبهاره Hordeum vulgare L. - نخود Cicer arietinum L. بربرخی ازصفات زراعی جو"

چکیده مقاله:

به منظوربررسی کشت مخلوط جوونخود ازمایشی درسال زراعی 88-87 بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکراردرمزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه مراغه اجرا شد تیمارهای ازمایش شامل کشت خالص جو نخود دسی نخود کابلی و کشت مخلوط جو - نخود به روش جایگزینی با نسبت های کاشت 3:2،2:2،3:1،2:1،1:1 بودنتایج نشان داد که درمحصول جو درازی بذرجو درکشت مخلوط نسبت به کشت خالص جو بیشتر بود و درازای بذردرتیمارسه ردیف جو و یک ردیف نخود کابلی بیشترین مقدار10/59 سانتیمتر بود همچنین بیشترین تعدادبرگ مربوط به تیمار سه ردیف جو ویک ردیف نخود دسی 4/53 و کمترین تعدادبرگ ازتیماردوردیف جو بادوردیف نخود دسی 3/86 حاصل شد بیشترین میزان شاخص برداشت جو ازتیمار کشت مخلوط سه ردیف جو و یک ردیف نخود دسی 30/32درصد به دست امددرکل شاخص برداشت درتیمارهایی که ارایش کشت سه ردیف جو وجود داشت بیشتر بود نسبت برابری زمین ler درکلیه تیمارهای کشت مخلوط بیشتر ازیک بود بالاترین LER مربوط به تیمارکشت مخلوط دوردیف جو و یک ردیف نخود کابلی 2/35 بود که نشان دهنده ی سودمندی کشت مخلوط است

کلیدواژه‌ها:

کشت مخلوط، نخود،جو، نسبت کاشت، نسبت برابری زمین 

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی اثرات کشت مخلوط جوبهاره Hordeum vulgare L. - نخود Cicer arietinum L. بربرخی ازصفات زراعی جو

مستوره رحیمی آذر - کارشناسی ارشدزراعت
 عبدالله جوانمرد - استادیاردانشگاه کشاورزی دانشگاه مراغه
   فریبرز شکاری - دانشیاردانشگاه مراغه
 عزت الله اسفندیاری - استادیاردانشگاه مراغه 

ارسال نظر