مقاله "بررسی نقش اسیدفولیک بر خصوصیات کیفی گندم رقم کویر"

چکیده مقاله:

بمنظور ارزیابی نقش اسیدفولیک بر خصوصیات کیفی گندم رقم کویر، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار شاهد، تیمار بذور با اسیدفولیک به هنگام کشت، اسپری اسید فولیک در بازه های زمانی ساقه روی، سنبله دهی و پرشدن دانه در سه تکرار در اردیبهشت 91 در دانشگاه مراغه اجرا گردید. صفات کیفی در آزمایشگاه شیمی غلات مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج تعیین و سپس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. ارزیابی ها نشان داد تیمار اسیدفولیک در مقایسه با شاهد باعث کاهش در میزان درصد پروتئین و افزایش در میزان عدد زلنی، حجم نانو درصد رطوبت گشته بود. بیشترین سختی دانه در تیمار شاهد و کمترین مقدار در تیمار اسیدفولیک به هنگام کشت و اسپری در مرحله سنبله دهی مشاهده شد. بیشترین درصد جذب آب به اسپری اسیدفولیک در مرحله سنبله دهی و کمترین درصد جذب آب به تیمار بذور با اسید فولیک به هنگام کشت اختصاص داشت. با توجه به نتایج بنظر می رسد بهترین تیمار آزمایشی اسپری در مرحله سنبله دهی باشد.

کلیدواژه‌ها:

اسیدفولیک، خصوصیات کیفی، گندم کویر 

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی نقش اسیدفولیک بر خصوصیات کیفی گندم رقم کویر

 شبنم صادقی رازلیقی - دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
   ایرج اله دادی - دانشیار اکوفیزیولوژی- پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 عزت الله اسفندیاری - دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

ارسال نظر