مقاله "ارزیابی اثر کلسیم کلرید بر صفات رشدی و پارامترهای فیزیولوژیک روی گندم در شرایط تنش شوری"

چکیده مقاله:

طی یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی، اثر کلسیم کلرید، بر صفات رشدی شامل طول ریشه، طول ساقه، ارتفاع، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی و پارامترهای فیزیولوژیک شامل محتوای آب نسبی، شاخص پایداری غشا، سدیم ریشه، طوقه و برگ، پتاسیم ریشه، طوقه و برگ و کلر برگ تحت تنش شوری (شاهد و 150 میلی مولار) در ارقام گندم کوهدشت و گاسکوژن (به ترتیب حساس و مقاوم به شوری) به روش هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اعمال تیمار شوری منجر به کاهش صفات رشدی، محتوای آب نسبی و شاخص پایداری غشا در هر دو رقم شد، در حالی که میزان سدیم و کلر افزایش یافت. همچنین کاربرد کلسیم کلرید در هر دو رقم کوهدشت و گاسکوژن محتوای آب نسبی را در مقایسه با تیمار شوری بهبود بخشید ولی مقادیر این شاخص در این تیمار هنوز نسبت به تیمارهای شاهد هر دو رقم پایین تر بود. میزان تجمع سدیم نیز با کاربرد کلسیم کلرید در بخش های ریشه، طوقه و برگ رقم کوهدشت و بخش طوقه رقم گاسکوژن کاهش یافت. از طرفی کاربرد کلسیم کلرید در گیاهچه های تحت تنش هر دو رقم، کاهش در میزان پتاسیم بخش های مورد بررسی را جبران کرد. با توجه به نتایج حاصل اثرات بهبود دهنده کلسیم کلرید بیشتر در رقم حساس کوهدشت محسوس بود و با اعمال هورمون مذکور می توان مقاومت به شوری را در این رقم افزایش داد.

کلیدواژه‌ها:

پارامترهای فیزیولوژیک، صفات رشدی، شوری، کلسیم کلرید، گندم 

مشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی اثر کلسیم کلرید بر صفات رشدی و پارامترهای فیزیولوژیک روی گندم در شرایط تنش شوری

 مجتبی نورآئین - استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
سعیده امیری - دانشجوی سابق کارشناسی ارشدزراعت
 علیرضا پورمحمد - استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 عزت الله اسفندیاری - دانشیاردانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

ارسال نظر