تجزیه صفات عمکرد ژنوتیپهای جو با استفاده از بایپلاتعنوانتجزیه صفات عمکرد ژنوتیپهای جو با استفاده از بایپلات
نوع پژوهشمقاله ارائه شده
کلیدواژه‌هارگرسیون مکانی، بایپلات، عملکرد دانه
چکیدهجو به عنوان یک غله مهم دارای اهمیت بالا در ایران بوده و انتخاب ارقامی با عملکرد بالا حائز اهمیت است. عملکرد دانه جو یک صفت کمی پیچیده است و گزینش تنها بر اساس آن مفید نبوده لذا برای پی بردن به ارتباط بین عملکرد دانه با اجزای آن، تجزیه بیشتر ضرورت دارد. در تحقیق حاضر روابط صفات و ژنوتیپهای جو با روش بایپلات برای شناسایی صفات مهم مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه 10 رقم جو در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت گردیدند. تعداد 16 صفت مختلف و از جمله صفات ارتفاع بوته، طول پدانکل، طول دومین میانگره، طول ریشک، قطر ساقه، وزن کاه سنبله ها، وزن پدانکل وزن دومین میانگره، تعداد سنبلچه، وزن دانه سنبله، شاخص برداشت سنبله، قطر دانه، طول دانه، تعداد دانه سنبله، وزن هزاردانه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند. براساس نمودار چندضلعی، چهار بخش یا section با چهار ژنوتیپ راس شامل ژنوتیپهای G4 (کارون)، G5 (w-79-10)، G6 (شوری) و G10 (صحرا) شناسایی شدند است و بیشتر صفات مورد اندازه گیری به همراه عملکرد دانه در داخل بخش G6 (شوری) قرار داشتند. براساس تستر ایده آل، صفت عملکرد دانه و بر اساس ژنوتیپ ایده آل فرضی ژنوتیپ شماره 6 و سپس ژنوتیپ های شماره 1 و 2 برتر از سایر ژنوتیپ های مورد مطالعه بوده اند. بنظر می رسد که صفات وزن دانه سنبله، وزن پدانکل، تعداد دانه سنبله و طول دومین میانگره از جمله صفات مهم و تاثیرگذار در جو می باشد و لازم است که در برنامه های اصلاحی جو و گزینش برای عملکرد بالا مورد توجه قرار گیرد.
پژوهشگرانناصر صباغ نیا (نفر اول)، اصغر عبادی سقرلو (نفر دوم)، عبدالله جوانمرد (نفر سوم)